Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady zawierania porozumień bilateralnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady i procedury zawierania porozumień o współpracy naukowej między UJ a zagranicznymi instytucjami naukowymi

Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i procedur współpracy naukowej pomiędzy UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum) a zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z dnia 15 marca 2017

Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i procedur współpracy naukowej pomiędzy UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum) a zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Deklaracja załącznik nr 1 oraz Wniosek o zawarcie porozumienia z zagraniczną instytucją naukową załącznik nr 2

Przepisy ogólne

 1. Zarządzenie określa zasady i procedury zawierania porozumień o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a zagranicznymi instytucjami naukowymi, zwanych dalej „porozumieniami”.
 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
 • porozumieniu – należy przez to rozumieć pisemne porozumienie stron w zakresie realizacji międzynarodowej współpracy naukowej, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków oraz zakresu współpracy;
 • porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowane są co najmniej dwie jednostki UJ;
 • porozumienie inne niż porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowana jest tylko jedna jednostka UJ;
 • jednostce UJ – należy przez to rozumieć wydział, jednostkę pozawydziałową, międzywydziałową, międzyuczelnianą i wspólną;
 • kierowniku jednostki UJ – należy przez to rozumieć dziekana wydziału lub dyrektora/kierownika jednostki UJ, o której mowa w pkt 4.
 1. Dział Współpracy Międzynarodowej, zwany dalej „DWM”, w zakresie zawierania porozumień:
 • wspiera działania związane z inicjowaniem współpracy i koordynuje współpracę naukową UJ z zagranicznymi instytucjami naukowymi na szczeblu ogólnouczelnianym;
 • przygotowuje porozumienia o współpracy naukowej UJ z zagranicznymi instytucjami naukowymi na szczeblu ogólnouczelnianym;
 • doradza i udziela pomocy przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej zawieranych przez jednostki UJ.

Porozumienia ogólnouczelniane

Porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowane są co najmniej dwie jednostki UJ (wydział, jednostka pozawydziałowa, międzywydziałowa, międzyuczelniana i wspólna).

W zakresie zawierania porozumień ogólnouczelnianych obowiązują następujące zasady:

 • porozumienia ogólnouczelniane zawierane są z inicjatywy Rektora UJ, prorektorów, właściwego pełnomocnika Rektora UJ, jednostek UJ lub zagranicznej instytucji naukowej;
 • porozumienia ogólnouczelniane przygotowuje i negocjuje, w konsultacji z jednostkami UJ, DWM;
 • przed zawarciem porozumienia ogólnouczelnianego jednostki UJ zainteresowane prowadzeniem współpracy zobowiązane są do zabezpieczenia środków finansowych na jej prowadzenie i złożenia w DWM deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia;
 • porozumienie może być sporządzone:

                     - wyłącznie w języku angielskim lub
                     - w języku urzędowym drugiej strony i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest
                       tekst w języku polskim

 • w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Uniwersytetu; kierownik jednostki UJ, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • porozumienie ogólnouczelniane podpisuje Rektor UJ lub na podstawie udzielonego przez Rektora UJ pełnomocnictwa prorektor lub inna osoba;
 • DWM koordynuje wymianę międzynarodową pracowników, doktorantów i studentów UJ realizowaną w ramach porozumienia ogólnouczelnianego.

Porozumienia inne niż ogólnouczelniane

Porozumienie inne niż porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowana jest tylko jedna jednostka UJ.

 • za przygotowanie porozumienia odpowiada jednostka UJ będąca stroną porozumienia;
 • przy sporządzaniu porozumienia DWM pełni rolę doradczą;
 • porozumienie zawierane jest z inicjatywy instytucji zagranicznej lub na wniosek jednostki UJ;
 • przed podpisaniem porozumienia kierownik jednostki UJ, która zamierza nawiązać współpracę naukową z jednostką instytucji zagranicznej, zwraca się, za pośrednictwem DWM, do właściwego pełnomocnika Rektora UJ, a następnie właściwego prorektora o zatwierdzenie wniosku o zawarcie porozumienia z podmiotem zagranicznym. Wniosek o zawarcie porozumienia z podmiotem zagranicznym, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia, zawiera również deklarację dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie współpracy;
 • porozumienie może być sporządzone:

                 - wyłącznie w języku angielskim lub
                 - w języku urzędowym drugiej strony i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest tekst
                   w języku polskim

 • w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Uniwersytetu; kierownik jednostki UJ, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • porozumienie podpisuje kierownik jednostki UJ na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • jednostka UJ będąca stroną porozumienia koordynuje wymianę międzynarodową pracowników, doktorantów i studentów UJ realizowaną w ramach porozumienia.
 • jednostka UJ przekazuje kopię podpisanego porozumienia do DWM w celu wprowadzenia do Centralnego Rejestru Międzynarodowych Porozumień o Współpracy Naukowej.

Wzory porozumień w języku polskim i angielskim

W przypadku gdy porozumienie zawierane jest z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązują następujące wzory porozumień:

Porozumienia dotyczące programów podwójnych/wspólnych dyplomów

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów I i II stopnia, w tym programów kończących się podwójnych/wspólnym dyplomem (double/joint degree programmes) zajmuje się Sekcja Obsługi Studiów, Centrum Wsparcia Dydaktyki

Sekcja Obsługi Studiów

Maria Niewiara

ul. Straszewskiego 25/3
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 3983
e-mail: maria.niewiara@uj.edu.pl

Akty prawne dotyczące tworzenia programów studiów