Zasady i procedury zawierania porozumień o współpracy naukowej między UJ a zagranicznymi instytucjami naukowymi

Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z dnia 15 marca 2017

Porozumienia ogólnouczelniane

Porozumienie ogólnouczelnianenależy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowane są co najmniej dwie jednostki UJ (wydział, jednostka pozawydziałowa, międzywydziałowa, międzyuczelniana i wspólna).

W zakresie zawierania porozumień ogólnouczelnianych obowiązują następujące zasady:

 • porozumienia ogólnouczelniane zawierane są z inicjatywy Rektora UJ, prorektorów, właściwego pełnomocnika Rektora UJ, jednostek UJ lub zagranicznej instytucji naukowej;
 • porozumienia ogólnouczelniane przygotowuje i negocjuje, w konsultacji z jednostkami UJ, DWM;
 • przed zawarciem porozumienia ogólnouczelnianego jednostki UJ zainteresowane prowadzeniem współpracy zobowiązane są do zabezpieczenia środków finansowych na jej prowadzenie i złożenia w DWM deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia;
 • porozumienie może być sporządzone:
  1. wyłącznie w języku angielskim lub
  2. w języku urzędowym drugiej strony i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest tekst w języku polskim;
 • w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Uniwersytetu; kierownik jednostki UJ, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • porozumienie ogólnouczelniane podpisuje Rektor UJ lub na podstawie udzielonego przez Rektora UJ pełnomocnictwa prorektor lub inna osoba;
 • DWM koordynuje wymianę międzynarodową pracowników, doktorantów i studentów UJ realizowaną w ramach porozumienia ogólnouczelnianego.

Porozumienia inne niz ogólnouczelniane

Porozumienie inne niż porozumienie ogólnouczelniane – należy przez to rozumieć porozumienie, w którym ze strony UJ we współpracę z zagraniczną instytucją naukową zaangażowana jest tylko jedna jednostka UJ.

 • za przygotowanie porozumienia odpowiada jednostka UJ będąca stroną porozumienia;
 • przy sporządzaniu porozumienia DWM pełni rolę doradczą;
 • porozumienie zawierane jest z inicjatywy instytucji zagranicznej lub na wniosek jednostki UJ;
 • porozumienie może być sporządzone:
  1. wyłącznie w języku angielskim lub
  2. w języku urzędowym drugiej strony i w języku polskim, z tym zastrzeżeniem, że wiążący jest tekst w języku polskim;
 • w przypadku, gdy porozumienie zawiera postanowienia o podjęciu przez strony zobowiązań finansowych, a zawarte jest wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dokonanie tłumaczenia porozumienia na język polski dla celów wewnętrznych Uniwersytetu; kierownik jednostki UJ, w której sporządzono tłumaczenie porozumienia, potwierdza własnoręcznym podpisem, że tłumaczenie zostało sporządzone przez osobę kompetentną – nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • porozumienie podpisuje kierownik jednostki UJ na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • jednostka UJ będąca stroną porozumienia koordynuje wymianę międzynarodową pracowników, doktorantów i studentów UJ realizowaną w ramach porozumienia.
 • jednostka UJ przekazuje kopię podpisanego porozumienia do DWM w celu wprowadzenia do Centralnego Rejestru Międzynarodowych Porozumień o Współpracy Naukowej;

Wzory porozumień w języku polskim i angielskim

W przypadku gdy porozumienie zawierane jest z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązują następujące wzory porozumień: