Zadania

Zadania

Do zadań Sekcji ds. współpracy międzynarodowej należy w szczególności:

 1. wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy i koordynowanie współpracy naukowej UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym;
 2. przygotowywanie porozumień o współpracy naukowej UJ z zagranicznymi uczelniami
  i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym;
 3. doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej szczebla wydziałowego i instytutowego;
 4. koordynacja uczestnictwa UJ w sieci IRUN;
 5. przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni partnerskich
  na szkolenia i spotkania informacyjne;
 6. wydawanie anglojęzycznego kwartalnika Newsletter;
 7. prowadzenie elektronicznej bazy bilateralnych porozumień o współpracy naukowej UJ
  z uczelniami zagranicznymi;
 8. koordynacja i obsługa administracyjno-finansowa wymiany osobowej pracowników, doktorantów i studentów w ramach porozumień bilateralnych szczebla ogólnouczelnianego;
 9. obsługa administracyjna Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ;
 10. koordynacja Programu The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) i prac Zespołu ds. SYLFF (Jagiellonian University SYLFF Steering Committee);
 11. obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych stypendystów (pracowników naukowych i doktorantów) Nagrody im. Lwa Sapiehy i Nagrody im. Iwana Wyhowskiego oraz polskich stypendystów The Króliczewski Educational Fund;
 12. obsługa administracyjna stypendystów UJ zgłaszanych do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej;
 13. koordynacja wyjazdów lektorów języka polskiego do uczelni zagranicznych w ramach umów międzynarodowych;
 14. koordynacja i rejestracja porozumień Programu ERASMUS+ (KA1 Mobility for learners and staff) oraz obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów pracowników UJ w ramach tego programu, w szczególności poprzez:
  1. współpracę z koordynatorami jednostek uczestniczących w projekcie,
  2. organizację procesu rekrutacji na wyjazdy pracowników UJ,
  3. obsługę informacyjno-administracyjną osób zakwalifikowanych na wyjazd,
  4. przygotowanie umów o dofinansowaniu wyjazdów pracowników UJ,
  5. współpracę z koordynatorami uczelni partnerskich w zakresie porozumień,
  6. sporządzanie raportów o mobilności pracowników UJ na potrzeby Programu Erasmus+,
  7. obsługę platformy Mobility Tool+ w zakresie pracowników UJ,
  8. organizowanie/współorganizowanie Erasmus Staff Training Week na UJ,
  9. współpracę z uczelnianym koordynatorem ds. Programu Erasmus+;
 1. współpraca z jednostkami UJ w zakresie rankingów, internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej;
 2. współpraca z jednostkami UJ w zakresie realizacji wymiany bilateralnej studentów/doktorantów na szczeblu ogólnouczelnianym;
 3. administrowanie stroną internetową Działu, Programu SYLFF i IRUN;
 4. prowadzenie listy dystrybucyjnej „Komunikaty DWM" (informacja o stypendiach, szkołach letnich, konferencjach i innych międzynarodowych imprezach naukowych);
 5. opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie zadań Działu.

Do zadań Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UJ, w tym m.in.:
  1. współpracę z koordynatorami jednostek uczestniczących w projekcie,
  2. przyjmowanie od wszystkich jednostek UJ wniosków wyjazdowych i ich weryfikacja,
  3. opracowywanie procedur wyjazdowych i rozliczeniowych,
  4. udzielanie informacji o zasadach kalkulowania wyjazdów za granicę,
  5. przygotowywanie zaliczek w celu podjęcia środków z banków,
  6. prowadzenie bazy wyjazdów zagranicznych,
  7. współpraca z poszczególnymi jednostkami Kwestury i Działu Spraw Osobowych w zakresie rozliczeń wyjazdów zagranicznych,
  8. wydawanie ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne,
  9. prowadzenie bazy ubezpieczeń wyjazdów,
  10. przygotowywanie not obciążających wydziały UJ w związku z wyjazdami pracowników UJ na wymianę bilateralną,
  11. rozliczanie zrealizowanych wyjazdów,
  12. przygotowywanie dokumentacji finansowej niezbędnej do wypłaty dofinansowania w ramach Programu Erasmus+;
 2. koordynacja współpracy z biurem podróży;
 3. organizowanie przetargów na dostawcę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych;
 4. bezpośrednia współpraca z przewoźnikami lotniczymi.