Bilateral exchange - outgoing

Wymiana bilateralna pracowników, doktorantów i studentów UJ to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym. Wymiana bilateralna realizowana jest na zasadach wzajemności. Więcej

Formularze zgłoszeniowe i programy robocze

 

Kraje europejskie

Wyjazdy do uczelni europejskich są krótkoterminowe (do 30 dni).